Všeobecné smluvní podmínky pro účast v kurzech

I. Rozsah a platnost Všeobecných smluvních podmínek

1. Vydavatelem těchto Všeobecných smluvních podmínek je Mgr. Kristýna Nedorostová, se sídlem Chudčice 290 PSČ 66471 Chudčice, IČ: 76546713.
2. Všeobecné smluvní podmínky pro účast v kurzech (dále jen „podmínky“) upravují právní a organizační vztahy mezi Mgr. Kristýnou Nedorostovou a fyzickými osobami, které mají zájem anebo se budou účastnit pořádaných kurzů.Vztahují se k dodávce všech školení, kurzů, přednášek, seminářů, setkání a vzdělávacích akcí (dále jen „kurzy“) pořádaných nebo dodávaných pod hlavičkou Kurzy Kristýny Nedorostové.
3. Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem. Od okamžiku podání přihlášky účastníkem se dále řídí vzájemné vztahy těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a příslušnými platnými zákony. Tyto podmínky mají též charakter informací poskytovaných pořadatelem a nutných k uzavření spotřebitelské smlouvy o službách.

II. Vymezení pojmů
1. Pořadatelem se rozumí Mgr. Kristýna Nedorostová, se sídlem Chudčice 290 PSČ 66471 Chudčice, IČ: 76546713, která má postavení dodavatele.
2. Účastníkem se rozumí osoba, která se přihlásila na kurz tvůrčího vzdělávání a má postavení spotřebitele.
3. Kurzem se rozumí tří až čtyřhodinové odborné vedení s náplní v souladu s anotací kurzu. Kurz je pořadatelem poskytovanou službou účastníkovi.
4. Anotací kurzu se rozumí popis kurzu, v němž je uvedena náplň, cíl a další podmínky kurzu. Anotace má charakter názvu a hlavní charakteristiky poskytovaných služeb.
5. Vypsaným kurzem se rozumí pořádaný kurz dle anotace kurzu pořádaný ve stanovených konkrétních termínech, časech a místech.
6. Smlouva o účasti v kurzu je smlouva na poskytnutí služby, má charakter spotřebitelské smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku.
7. Uzavřením smlouvy o účasti kurzu se rozumí podání přihlášky účastníkem (což je chápáno jako podáním návrhu na uzavření smlouvy) a potvrzení přihlášky pořadatelem po zaplacení ceny kurzu nebo první splátky, což je chápáno jako přijetím návrhu na uzavření smlouvy. Bez zaplacení ceny kurzu, k uzavření smlouvy nedojde.
8. Lektorem se rozumí odborně způsobilá osoba, která vede kurz.
9. Cenou kurzu či kurzovným se rozumí úplata poskytnutá účastníkem pořadateli ze účast v kurzu, školení, semináři, setkání a vzdělávací akci.
10. Místem konání kurzu se rozumí místo plnění, tedy místo či místa uvedené v potvrzení objednávky, kde bude kurz probíhat.

III. Předmět smlouvy
1. Pořadatel se přijetím a potvrzením přihlášky účastníka zavazuje za úplatu (cenu kurzu, či kurzovné) poskytnout a dodat účastníkovi kurzu vědomosti a dovednosti v souladu s anotací příslušného kurzu, naučit jej techniky, poskytnout asistenci a konzultace v souladu s anotací příslušného kurzu (což je předmět plnění) tematicky zaměřených dle anotace příslušného kurzu a v termínech a časech dohodnutých s účastníkem za úhradu ceny kurzu.
2. Pořadatel pořádá kurzy v rámci rozvoje v oblasti volnočasového mimoškolního vzdělávání se zaměřením na uměleckořemeslné techniky.
3. Pořadatel se zavazuje že je odborně vyškoleným a certifikovaným lektorem.
4. Lektor zodpovídá za obsahovou náplň kurzu a za dodržení časového rámce.

IV. Uzavření smlouvy o účasti na kurzu, platební podmínky
1. Úhrada kurzovného se považuje za uskutečněnou okamžikem její připsání na účet pořadatele.
2. Vyplnění online objednávky není garancí místa na kurzu. K akceptaci přihlášky dochází jejím písemným potvrzením ze strany pořadatele zpravidla e-mailem, spolu se zasláním informací nutných k uzavření smlouvy. Účastník má zaručeno místo na kurzu od momentu potvrzení jejich řádně vyplněné objednávky pořadatelem po řádném a včasného obdržení platby kurzovného za příslušný kurz a za daného účastníka.
3. Přihlásit se lze elektronickou formou prostřednictvím webového rozhraní na www.albireodesign.cz nebo telefonicky. Toto přihlášení má charakter objednávky učiněné prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
4. Po vyplnění a odeslání přihlášky bude s účastníkem dohodnut termín konání kurzu a odeslány platební údaje pro bankovní převod. Zaplacením vyjadřuje souhlas s podmínkami teto smlouvy a dochází k jejímu uzavření. Pokud pořadatel neobdrží cenu kurzu do 14 kalendářních dnů na účet, nemusí pořadatel počítat s účastí účastníka v příslušném vypsaném kurzu. Místo pak může nabídnout jinému účastníku. K uzavření smlouvy o účasti na kurzu v takovém případě nedojde.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo poskytnout místo na kurzu jinému účastníkovi v případě, že neobdrží od účastníka platbu do termínu její splatnosti. V případě, že se tak stane, jsou všechny nároky účastníka vůči pořadateli omezené na právo na refundaci skutečně uhrazené platby.
6. Součástí každého kurzu jsou odborné materiály o dané technice, které obdrží účastník každého kurzu v jeho průběhu, pokud není výslovně a písemně dohodnuto jinak.
8. Podmínkou platnosti smlouvy je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí účastníkem.

V. Místo a čas plnění
1. Nabídka vypsaných kurzů je aktuální po celý rok.
2. Čas pořádání kurzu (plnění smlouvy o účasti na kurzu) je dohodnut individuálně s každým účastníkem. Kurzy probíhají v Řečkovicích na Palackého náměstí 2050/9a, 62100, pokud není s účastníkem kurzu dohodnuto jinak.
3. Pořadatel si vyhrazuje provést změny v rozvrhu, místě a čase konání, lektorském obsazení kurzu, pokud to bude považovat za nezbytné pro zdárný průběh a naplnění cíle kurzu.
4. Dříve než 7 dní od uzavření smlouvy se s kurzem začne jen na základě výslovné textové žádosti.

VI. Cena plnění
1. Úplná cena plnění je stanovena v anotaci příslušného vypsaného kurzu.
2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku jsou individuální, nese si je každý účastník sám. Pořadatel si nenárokuje vůči účastníku za použití prostředků dálkové komunikace žádné poplatky.
3. Cena kurzu zůstává v platnosti od vypsání příslušného kurzu, do doby jeho konání, do odvolání, popř. vyhlášení změny v rámci např. akční nabídky.

VII. Podmínky účasti
1. Účastník musí být svéprávný, zdravotně způsobilý, dospělý jedinec, Za zdravotní způsobilost, si zodpovídá účastník sám, pořadatel nekontroluje a neposuzujeme jeho zdravotní stav, omezení a schopnosti.
2. Dítě se může účastnit kurzu pouze v doprovodu alespoň jednoho dospělého, který je buď jeho zákonným zástupcem, nebo kterému je zákonným zástupcem svěřeno v souladu s anotací a cílem kurzu.
3. Lektoři zajišťují v mezích právního institutu „svěřené osoby“ bezpečnost dětí a výuku pouze v době lekcí bez dospělých.
4. Účastník se zavazuje nevyrušovat výuku, jiné účastníky kurzu a řídit se pokyny lektora a vést k tomu jemu na kurz svěřené dítě nebo děti.
5. V případě převisu poptávky po účasti v kurzu nad kapacitou kurzu mají přednost dříve přihlášení účastníci.
6. Účast v kurzu vyžaduje zpravidla aktivní zapojení účastníků do všech činností, dle instrukcí lektora, má-li být dosaženo cíle kurzu. Účastník se proto zavazuje aktivně se účastnit činností dle instrukcí lektora.

VIII. Zdravotní rizika účastníka
1. Kurzy nejsou zdravotně rizikové. K ochraně jsou dostačující základní opatření (ochranné rukavice, brýle, otevřené okno.)V případě pochybností o tom, zda je kurz pro účastníka vhodný, zavazuje se účast na kurzu zkonzultovat se svým lékařem.
2. Pokud má účastník či dítě nějaká individuální specifika (např. zdravotní omezení, alergie, strach a fóbie z čehokoliv, rekonvalescence po nemoci) a potřebuje v jakémkoli ohledu zvláštní zacházení, zavazuje se účastník toto sdělit bez vyzvání lektorovi před zahájením kurzu, aby lektor mohl aktivity v kurzu vhodně přizpůsobit nebo podat informace, na jejichž základě se dítě nebo účastník rozhodnou, zda-li se dané aktivity nebo kurzu účastnit. Ne všechny aktivity je možné vhodně uzpůsobit všem případům. Je vždy na rozhodnutí a posouzení účastníka, jestli se dané aktivity na kurzu bude účastnit a v jaké míře.

IX. Chování na kurzu
1. Má-li být dosaženo cíle kurzu, je nutné, aby účastníci přišli včas na každé setkání a zůstali přítomni po celou dobu setkání.
2. Účastník kurzu je povinen dodržovat během něj pokyny lektora, být dochvilný, nezameškávat části kurzu, chovat se ohleduplně a v souladu s obecně uznávanými pravidly slušného chování, během kurzu netelefonovat apod. K tomu vede i na kurz jemu svěřené děti.
3. Účastníci dbají sami o pokrytí svých individuálních potřeb, jako pitný režim, jídlo, toaleta, pohyb.
4. Účastníci jsou zodpovědní za to, aby během setkání v rámci kurzu nebyli pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (máme na mysli takové látky, které mohou změnit náladu a chování nebo vyvolávají spánek).
5. Kouření je možné pouze venku, mimo budovu, kde probíhá kurz, popř. ve vyhrazených prostorách, pokud budova takovými disponuje.
6. Pokud se dítě nebude chtít přes původní dobrý úmysl účastnit aktivit v kurzech, nebude do nich dospělým a ani lektorem nuceno.

X. Vyloučení z kurzu
1. V mimořádných případech, pokud se účastník chová tak, že opakovaně či hrubě obtěžuje ostatní účastníky kurzu, opakovaně či hrubě porušuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, chová se v rozporu s dobrými mravy, je opilý, pod vlivem drog apod., může ho lektor vykázat z účasti na kurzu. V případě vzniku takovéto situace má lektor za povinnost vytvořit zprávu obsahující popis podstatných skutečností, případně svědečných vyjádření, které vedly k vyloučení z kurzu.
2. Vykázaný či vyloučený účastník v tomto případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu či vrácení peněz vůči pořadateli či lektorovi.
3. Vykázaný účastník však může k pořadateli podat písemnou stížnost s odůvodněním, proč považuje vykázání za neoprávněné. Pořadatel stížnost do 30 dnů přezkoumá a prověří, zda je oprávněná.
4. Pořadatel není povinen akceptovat přihlášky vyloučeného účastníka na jakékoliv další jím pořádané kurzy a akce.

XI. Odpovědnost za škodu
1. Pořadatel odpovídá za škodu podle obecných ustanovení občanského zákoníku.
2. Pořadatel odpovídá za škodu na věcech vnesených v míře a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
3. Pořadatel odpovídá za svěřené nezletilé osoby pouze u aktivit, které se konají bez přítomnosti rodičů, popř. osob, kterým je dítě svěřeno do péče.
4. Odpovědnost pořadatele a jeho pracovníků za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. Pořadatel nenese odpovědnost za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).
5. Pořadatel ani lektor nepřebírá odpovědnost za to, jak s naučenými principy a postupy účastník prakticky naloží po skončení kurzu. Použití získaných vědomostí a dovedností záleží pouze na účastníkově svobodné vůli, jestli bude, nebo nebude naučené principy a postupy po skončení kurzu ve svém životě dále rozvíjet, a s jakým výsledkem.

XII. Odstoupení od smlouvy, zrušení účasti, zrušení a změna kurzu a storno podmínky
1. Účastník má zákonné právo odstoupit od smlouvy o účasti v kurzu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Formulář pro odstoupení od smlouvy bude na vyžádání zaslán emailem. Pořadatel rovněž vrátí účastníku celou částku, kterou pořadateli uhradil, a nenárokuje si žádný stornopoplatek.
2. Ve lhůtě po uplynutí lhůty 14 dní od uzavření smlouvy, není možné od uzavřené smlouvy již odstoupit. Pokud se však uchazeč ze závažných důvodů nemůže zúčastnit kurzu ve vybraném termínu, pořadatel může umožnit účastníkovi účast v náhradním termínu. Toto je však nutno konzultovat s pořadatelem.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu
– lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu
– v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie).
4. V případě, že pořadatel zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit účastníku, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl účastník co nejdříve informován.
5. V případě zrušení konání kurzu je pořadatel povinen nabídnout účastníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že účastník účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se pořadatel ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit účastníkovi uhrazenou cenu kurzu, pokud se s pořadatelem nedohodne jinak.
6. V případě, že účastník kurzu z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat kurz, zavazuje se toto účastník neprodleně oznámit pořadateli. Pro tyto případy jsou stanoveny následující storno poplatky:
– účastník se omluví do 7 pracovních dnů před konáním kurzu – 0%
– účastník se omluví 5 až 2 pracovní dny před konáním kurzu – 50%
– účastník se omluví 1 pracovní den před konáním kurzu – 100%
7. V případě, že to provozní situace pořadateli umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně kurzu tak, aby se jich účastník mohl zúčastnit, maximálně však jednou.
8. Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností pořadatele plynoucích z těchto Všeobecných smluvních podmínek. V takovém případě má účastník nárok na vrácení nevyčerpané části kurzovného.
9. Pořadatel vrací kurzovné ve lhůtě do 30 kalendářních dní od odstoupení.

XIII. Reklamace a garance vrácení peněz
1. Pro případ, že kurz neprobíhá dle smluvních podmínek, je účastník oprávněn vady kurzu reklamovat.
2. Reklamace se uplatňuje písemně u pořadatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, jinak odpovědnost pořadatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
3. Reklamace účastníka musí být pořadatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.
4. Pokud pořadatel reklamaci účastníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je pořadatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením ceny za účast na kurzu bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu. Volba nároku při reklamaci vad náleží pořadateli.
5. Pokud se účastník rozhodne přestat navštěvovat kurz v jeho průběhu, nárok na vrácení peněz nemá.
6. Pokud se dítě nebude chtít účastnit aktivit v kurzech nebo setkání, nebude do nich nuceno. Tato skutečnost však nezakládá nárok na vrácení kurzovného.

XIV. Autorská práva, záznamy a materiály
1. Všechny materiály poskytnuté pořadatelem podléhají autorským právům.
2. Všechna autorská a duševní práva vztahující se k poskytovaným materiálem zůstávají vlastnictvím pořadatele, popř. vlastníka duševních práv uvedeného v daných materiálech.
3. Účastník se zavazuje, že tyto materiály nebude kopírovat, publikovat, pronajímat, prodávat či šířit jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího a výslovného písemného souhlasu pořadatele popř. vlastníka duševních práv uvedeného v daných materiálech. Účastník nemůže pořadatelem poskytnuté materiály používat jinak než pro osobní potřebu.
4. Účastník nemůže pořizovat žádné zvukové ani obrazové záznamy během kurzu, které by mohli být použity pro následné šíření jakéhokoliv druhu, vyjma fotografií sloužících pro osobní účely jako je rodinné album apod., a to po domluvě s lektorem.
5. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel a lektor může během kurzu pořizovat záznamy obrazové i zvukové dospělých i dětí a nakládat s nimi pro propagační účely produktů pořadatele a publikovat je například na webových stránkách www.albireodesigncz, nebo na www.kristynanedorostova.cz a facebookových stránkách Kurzy Kristýny Nedorostové v souladu s etikou a dobrými mravy.
6. Pokud účastník poskytne svoje návrhy na zlepšení, a pořadatel se je rozhodne použít a začlenit do kurzu, souhlasí účastník, že se stanou součástí duševního vlastnictví pořadatele.

XV. Ochrana osobních údajů
1. Pořadatel se zavazuje, že bude od účastníků vyžadovat pouze údaje, které slouží pro potřeby související s plněním závazků vyplývajících z objednávky, resp. přihlášky na kurz a dále kontaktní údaje pro případnou operativní komunikaci. Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.
2. Účastník dále prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby pořadatel zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
3. Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat.
4. Pořadatel neposkytuje dál údaje o účastnících, vyjma případů právních a obchodních nástupců pořadatele a údajů v agregované či anonymizované formě, údaje slouží výhradně pro účely pořadatele a pro zkvalitnění práce a organizace pořadatele.

XVI. Informace o nakládání se smlouvou a údaji
1. Smlouvy o účasti na kurzech jsou po svém uzavření archivovány po dobu 4 let. Tato lhůta může být prodloužena, pokud finanční úřad zahájí u pořadatele v této lhůtě kontrolu, která nebude do ukončení čtvrtého roku ukončena.
2. Uzavřené smlouvy nejsou veřejně přístupné, jsou přístupné pouze pořadateli.
3. Kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto Všeobecných podmínkách pro účast na kurzech a na webovém rozhraní pořadatele.
4. Smlouvu o účasti na kurzu lze uzavřít v českém jazyce.
5. Chyby vzniklé a zjištěné při vyplňování dat do přihlášky lze opravit
– samotným účastníkem do okamžiku uzavření a odeslání přihlášky v rámci vyplňování,
– pořadatelem po odeslání přihlášky na základě dodatečného e-mailu odeslaného účastníkem pořadateli, kde bude uveden a označen chybný údaj a údaje správné, kterými mají být chybné údaje opraveny a nahrazeny.
6. Pro činnost pořadatele není ustanoven zvláštní kodex chování.
7. Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro účast na kurzech jsou účastníku přístupné na webovém rozhraní www.albireodesign.cz a jsou předmětem souhlasu účastníka při vyplňování přihlášky na kurz.

XVII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tyto smluvní a organizační podmínky může pořadatel kdykoliv změnit, průběžně upravovat.
3. Pro účastníka jsou závazné podmínky platné ve stavu potvrzení přihlášky. Změny posilující právní postavení účastníka mohou být aplikovány i na již uzavřené smluvní vztahy mezi pořadatele a účastníkem z rozhodnutí pořadatele.
4. Změny Všeobecných smluvních podmínek, které budou posilovat práva pořadatele, jsou pro již uzavřené smlouvy závazné pouze, pokud s nimi bude účastník souhlasit. Jinak pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran platí Všeobecné smluvní podmínky platné v okamžiku uzavření smlouvy o účasti na kurzu.
5. Pořadatel není školským, zdravotnickým zařízení ani poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu příslušných zákonů. Pořádané kurzy jsou neutrální v otázkách politického přesvědčení, světonázoru a v otázkách náboženského vyznání a víry.
6. Kontrolním orgánem pořadatele pro výkon živnosti je Živnostenský úřad Kuřim.
7. Kontrolním orgánem pořadatele pro ochranu osobních údajů účastníků a dále využívání kontaktních údajů a šíření obchodních sdělení je Úřad pro ochranu osobních údajů
8. Účastník prohlašuje, že se před zadáním objednávky seznámil s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.
9. Pokud by se stala některá ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto Všeobecných smluvních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo
neúčinných ustanovení.
10. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2016.